MKB WERKPLEKLEREN: SAMEN ZIJN WE HET BESTE OPLEIDINGSINSTITUUT

Wat is werkplekleren?
Werkplekleren is een term die vooral binnen het middelbaar beroepsonderwijs gebruikt wordt voor het leren van studenten in  echte werksituaties. Beroepspraktijkvorming (BPV), BBL, stage enzovoort, het zijn allemaal woorden die hiermee in verband worden gebracht.

De (eigen) werkplek is een zeer krachtige leeromgeving. Een omgeving die uitdaagt tot betekenisvol leren. Een omgeving die activiteit uitlokt en aanzet tot leeractiviteiten.

 

MKB Werkplekleren
Met MKB Werkplekleren past u de principes van werkplekleren toe op uw gehele personeel. Door middel van een e-learningtraining van Icademy leert de medewerker de belangrijkste algemene kennis over een onderwerp. Onder begeleiding van een interne mentor, meestal de direct leidinggevende, worden vervolgens de vaardigheden op de werkplek geoefend. Hulpmiddel daarbij zijn de praktijkopdrachten die in de vorm van downloads bij elke cursus te vinden zijn. In overleg met de mentor worden doelen vastgesteld en besproken. De interne mentor ‘kleurt’ de opgedane kennis zodanig dat de toepassing van de kennis op een goede manier aansluit bij uw bedrijf(scultuur). Dit geeft tegen lage kosten concrete resultaten!

Interne mentor
Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen is een speciale, gratis training voor mentoren ontwikkeld. Deze training biedt de mentor de inzichten en tools om het begeleidingstraject tot een succes te maken.

Betekenisvolle context
Door middel van MKB Werkplekleren wordt het geleerde in de praktijk direct toegepast in een betekenisvolle context. Leerstof blijft zo niet abstract, maar kan ‘in het echt’ worden geoefend en toegepast. Hierdoor wordt een maximaal leereffect bereikt!

Randvoorwaarden
MKB Werkplekleren moet niet worden verward met ‘informeel leren’.  Informeel leren gebeurt doorlopend. Iedereen blijft automatisch altijd leren. Hiervoor is geen bijzondere structuur nodig.

Voor de succesvolle implementatie van MKB Werkplekleren is wel een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Zo moet het leren duidelijk doelgericht zijn. Verder is het werkplekleren niet vrijblijvend. Vooraf moet er worden bepaald welke opleidingsbehoeften er in de organisatie aanwezig zijn en welke ingevuld kunnen worden met MKB Werkplekleren. De interne mentoren moeten een (korte) cursus volgen. Ten slotte moeten de interne mentoren in staat zijn om de toepassing van de kennis en vaardigheden aan te passen aan de eigen specifieke bedrijfssituatie.

Het spreekt voor zich dat de organisatie de condities moet scheppen voor een goed functionerend leerklimaat.

Competentiegericht
De trainingen van Icademy zijn opgezet om aan te sluiten bij de generieke beroepscompetenties zoals deze in het Nederlandse MBO worden gehanteerd.  Dat blijkt onder andere uit de downloads die bij elke cursus beschikbaar zijn. Hierin wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) te maken met gerichte aandacht voor de relevante competenties. Zo werkt de medewerker niet alleen aan de groei van zijn (theoretische) kennis, maar heeft hij of zij ook de tools in handen om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Neveneffecten
Door de communicatie tussen cursist en mentor ontstaat een effectieve  kennisuitwisseling. De mentor krijgt een beter inzicht in de werksituatie van de cursist. Hij leert de mogelijkheden en de beperkingen van de cursist kennen en is daardoor beter in staat om tijdig bij te sturen.

Door het actief op de werkvloer bezig zijn met het geleerde verbetert niet alleen het functioneren van de cursist, maar ook van de mentor. In veel gevallen gaat zelfs het hele team beter presteren.

Rendementen voor uw medewerker
Werkplekleren heeft voor uw medewerker de volgende positieve gevolgen:

  • Competentie-ontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Baanzekerheid door bredere inzetbaarheid
  • Promotiekansen

Rendementen voor de werkgever/leidinggevende
Opleiden is altijd rendabel vanwege de volgende positieve effecten voor het bedrijf:

  • Vermindering personeelsverloop
  • Bedrijfsproductiviteit
  • Financiële performance